Współpraca obrony cywilnej z innymi służbami

prawa

Obrona cywilna realizuje swoje zadania samoistnie, ale także w formie współdziałania z innymi podmiotami. Współdziałanie jest zatem jedną z funkcji obrony cywilnej. Jest ono definiowane w sposób następujący: działać, pracować wspólnie z kimś, pomagać komuś w działalności, wywierać wpływ na coś, przyczyniać się do czegoś razem z innymi czynnikami.

Współdziałanie można określić jako wspomaganie innych jednostek, które realizują zadania z zakresu ochrony cywilnej ludności. W tym zakresie obrona współdziała z siłami zbrojnymi, a także z jednostkami niemilitarnymi, odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo.

Przejawem współpracy obrony cywilnej z siłami zbrojnymi jest udział w prowadzonych przez siły obrony terytorialnej akcjach ratunkowych na rzecz ludności cywilnej w rejonach klęsk żywiołowych, masowych porażeń, awarii urządzeń z toksycznymi środkami przemysłowymi itp.

Obrona terytorialna w ujęciu ogólnym jest militarną formą obrony powszechnej. Stanowi więc część sił zbrojnych, przygotowanych do prowadzenia wspólnie z wojskami operacyjnymi, pozamilitarnymi organami obronnymi i społeczeństwem, obrony powszechnej państwa. W odróżnieniu od obrony cywilnej, jest ona formacją zbrojną. Może prowadzić walkę z siłami przeciwnika, które usiłują wtargnąć lub wtargnęły na obszar kraju, natomiast jej zadaniami priorytetowymi jest obrona ludności cywilnej, dóbr kultury i środowiska.

Obrona cywilna realizuje swoje zadania w oparciu o współpracę z wieloma podmiotami, które nie wchodzą w skład Sił Zbrojnych, ale są odpowiedzialne za bezpieczeństwo. Współpraca ta odbywa się dzięki przydzieleniu obowiązków i uprawnień organom administracji rządowej oraz innym organom i instytucjom państwowym, organom samorządu terytorialnego, podmiotom gospodarczym, organizacjom społecznym w zakresie obrony cywilnej, zgodnie z zapisem ujętym w stosownych ustawach.

Wstąp także na www.ejastrzebie.pl, żeby dowiedzieć się ciekawych faktów kryminalnych.

W zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego obrona cywilna współpracuje m. in. z Policją i Strażą Pożarną, a także z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych i administracji. Współpraca z tymi organami przejawia się między innymi w koordynacji działań porządkowo-ochronnych oraz ratownictwa w razie klęsk żywiołowych (np. pożarów i innych podobnych zdarzeń), zagrażających bezpieczeństwu. Ponadto przejawia się ono np. w uzgodnieniu z Szefem Obrony Cywilnej Kraju sposobu przygotowania i realizacji specjalistycznych zadań obrony cywilnej, związanych merytorycznie z zakresem działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego.