Z problematyki odpowiedzialności lekarza za błąd medyczny

W orzeczeniu z 9. III. 2016 r., I Aca 817/15 Sąd Apelacyjny w Białymstoku przypomniał, że bardzo wysokie wymagania stawiane lekarzom przez prawo nie oznaczają, że odpowiadają oni za rezultat leczenia (za wyleczenie). Tym bardziej nie można twierdzić, że odpowiadają na zasadzie ryzyka. Odpowiedzialność lekarza zachodzi jedynie w wypadku dopuszczenia się przez niego błędu medycznego, polegającego między innymi na błędzie w sztuce medycznej (błędu praktycznego). Błąd taki to, jak zaznaczył Sąd Apelacyjny przeprowadzenie zabiegu w sposób niezgodny z obiektywnym stanem wiedzy medycznej (zasadami wiedzy medycznej). Błąd ten musi jednak być również zawiniony, stanowić zachowanie odbiegające od wzorca.

Praktyka prawnicza z sukcesem

Ściśle powiązane ze zdeterminowaniem podstaw odpowiedzialności lekarza jest ryzyko medyczne, bowiem nawet jeśli leczenie odbywa się w pełnej zgodzie z regułami aktualnej wiedzy i z zachowaniem wymaganego przez prawo stopnia staranności, nie można wyeliminować niebezpieczeństwa wystąpienia szkody (powikłań, uszczerbku na zdrowiu, braku wyleczenia). Niepowodzenie medyczne jest ryzykiem co do zasady dopuszczanym przez prawo, jednakże trudno uważać, by były nim objęte komplikacje, które mogą zajść ze względu na nieuwagę, nieumiejętność czy pomyłkę lekarza (np. brak pouczenia pacjenta, nieadekwatna do stanu zdrowia metoda zszycia rany itp.). W wypadku zabiegu operacyjnego dozwolone ryzyko dla zdrowia pacjenta obejmuje jedynie zwykłe powikłania, natomiast pacjent nie obejmuje swą zgodą zawinienia lekarza.